Programovanie v programátorskom prostredí Lazarus.

Typy údajov a premenné

 • jednoduché typy – čísla, logické hodnoty, znaky, texty, konštanty – ich obmedzenia
 • zložené typy – jednorozmerné a dvojrozmerné polia, záznam
 • výrazy (operácie, premenné, zátvorky), pravidlá vyhodnocovania výrazov, priority operácií, funkcie,
 • generátor náhodných čísel
 • premenná (meno, hodnota, typ), príkaz priradenia (prepísanie pôvodného obsahu), vzťah premennej a pamäti 
 • prevody medzi typmi – číslo na text, text na číslo, prevod do/z číselnej sústavy

Jazyk zápisu algoritmov

 • algoritmus, programovací jazyk, vývojové prostredie, kompilácia
 • program – spustenie, vykonanie, zastavenie
 • pravidlá zápisu (syntax) – rezervované slová, identifikátory, konštanty, oddeľovače, programové konštrukcie 
 • deklarácie (deklaračná časť) a príkazy (príkazová časť)
 • postupnosti príkazov (mechanizmus vyhodnocovania)
 • opakovanie (typy cyklov, podmienky, počítadlo, telo cyklu, vnorené príkazy)
 • vetvenie (typy podmienených príkazov, mechanizmus vyhodnocovania, vnorené príkazy)
 • podprogramy, parametre (mechanizmus volania, lokálne premenné, parametre, návratová hodnota)

Tvorba algoritmov

 • problém, podproblém, zovšeobecňovanie, kritické situácie, obmedzenia
 • textové a grafické výpisy, textové súbory (čítanie, zápis)
 • prostriedky jazyka pre získanie vstupu, interakcia, interaktívne programy
 • analýza riešenia problému – vstupy, výstupy, vzťahy medzi vstupom a výstupom
 • riešenie problémov

Ladenie, testovanie, zdôvodňovanie

 • interpretovanie programu, krokovanie
 • testovanie, správnosť a kvalita riešenia
 • chyby v programe, logické chyby, chyby počas behu – hľadanie, identifikovanie, opravovanie