Obsahom kurzu s názvom "Informácie okolo nás - Úvod do štúdia informatiky" sú pojmy: Informatika, údaj, informácia, množstvo informácie, jednotky informácie, Číselné sústavy, prevody čísel 2 -> 10, 10 -> 2, Písmo – forma kódovania, Reprezentácia údajov v počítači, tabuľka ASCII, kódovanie Unicode. Šifry. Základné metódy šifrovania. Praktické úlohy na šifrovanie.

Obsahom kurzu s názvom "Princípy fungovania IKT" sú pojmy: hardvér, softvér, operačný systém, von Neumannova schéma počítača, vstupné a výstupné zariadnia a ďalšie.

Obsahom kurzu s názvom "Počítačové siete a internet" sú pojmy a témy: počítačová sieť, rozdelenie počítačových sietí, sieťové prvky, protokol TCP/IP (IP adresa, MAC adresa, maska podsiete, brána do Internetu) a jeho konfigurácia, príkazy určené pre diagnostikovanie funkčnosti PC siete (ipconfig, ping, tracert) a mnohé ďalšie vedomosti. 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre vytvorenie PC siete veľkosti LAN.

Obsahom kurzu s názvom "Počítačová grafika" sú pojmy a témy: digitalizácia grafického súboru, rastrová a vektorová grafika, kódovanie farieb v počítači, grafické formáty, aplikácie na spracovanie grafickej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre kreslenie vo vektorovom grafickom editore Inkscape.

Obsahom kurzu s názvom "Digitalizácia zvukovej informácie" sú pojmy a témy: digitalizácia zvukového súboru, parametre potrebné pre kódovanie zvuku v počítači, zvukové formáty, aplikácie na spracovanie zvukovej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre úpravu zvukového súboru v programe Audacity.

Programovanie v jazyku Python

Obsahom kurzu s názvom "Tvorba www stránok (HTML+CSS)" sú pojmy a témy: jazyk HTML určený pre tvorbu HTML dokumentu (www stránky), jazyk CSS určený pre úpravu dizajnu HTML dokumentu (www stránky), umiestňovanie stránky na Internet, ohľad pri tvorení HTML a CSS dokumentu bude prispôsobený najmodernejším trendom daných technológií (HTML5,  CSS3 a jQuery). 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre samostatnú tvorbu vlastnej www stránky.

Podstatou kurzov nie je iba oboznámenie sa so všetkými nástrojmi a funkciami Tabuľkového kalkulátora a Textového editora OpenOffice, resp. MS Office, ale najmä ich dôkladné porozumenie študentmi a schopnosť samostatne ich používať v praxi.

Textový editor: automatický obsah, hromadná korešpondencia, štýly, šablóny, sekcie dokumentu, typografické zásady a ďalšie

Tabuľkový kalkulátor: formát bunky, absolútne a relatívne adresovanie, vzorce a funkcie, podmienené formátovanie, tvorba grafov, databázové nástroje a ďalšie

Programovanie v programátorskom prostredí Lazarus.

Typy údajov a premenné

 • jednoduché typy – čísla, logické hodnoty, znaky, texty, konštanty – ich obmedzenia
 • zložené typy – jednorozmerné a dvojrozmerné polia, záznam
 • výrazy (operácie, premenné, zátvorky), pravidlá vyhodnocovania výrazov, priority operácií, funkcie,
 • generátor náhodných čísel
 • premenná (meno, hodnota, typ), príkaz priradenia (prepísanie pôvodného obsahu), vzťah premennej a pamäti 
 • prevody medzi typmi – číslo na text, text na číslo, prevod do/z číselnej sústavy

Jazyk zápisu algoritmov

 • algoritmus, programovací jazyk, vývojové prostredie, kompilácia
 • program – spustenie, vykonanie, zastavenie
 • pravidlá zápisu (syntax) – rezervované slová, identifikátory, konštanty, oddeľovače, programové konštrukcie 
 • deklarácie (deklaračná časť) a príkazy (príkazová časť)
 • postupnosti príkazov (mechanizmus vyhodnocovania)
 • opakovanie (typy cyklov, podmienky, počítadlo, telo cyklu, vnorené príkazy)
 • vetvenie (typy podmienených príkazov, mechanizmus vyhodnocovania, vnorené príkazy)
 • podprogramy, parametre (mechanizmus volania, lokálne premenné, parametre, návratová hodnota)

Tvorba algoritmov

 • problém, podproblém, zovšeobecňovanie, kritické situácie, obmedzenia
 • textové a grafické výpisy, textové súbory (čítanie, zápis)
 • prostriedky jazyka pre získanie vstupu, interakcia, interaktívne programy
 • analýza riešenia problému – vstupy, výstupy, vzťahy medzi vstupom a výstupom
 • riešenie problémov

Ladenie, testovanie, zdôvodňovanie

 • interpretovanie programu, krokovanie
 • testovanie, správnosť a kvalita riešenia
 • chyby v programe, logické chyby, chyby počas behu – hľadanie, identifikovanie, opravovanie