Obsahom kurzu s názvom "Informácie okolo nás - Úvod do štúdia informatiky" sú pojmy: Informatika, údaj, informácia, množstvo informácie, jednotky informácie, Číselné sústavy, prevody čísel 2 -> 10, 10 -> 2, Písmo – forma kódovania, Reprezentácia údajov v počítači, tabuľka ASCII, kódovanie Unicode. Šifry. Základné metódy šifrovania. Praktické úlohy na šifrovanie.

Obsahom kurzu s názvom "Princípy fungovania IKT" sú pojmy: hardvér, softvér, operačný systém, von Neumannova schéma počítača, vstupné a výstupné zariadnia a ďalšie.

Obsahom kurzu s názvom "Počítačové siete a internet" sú pojmy a témy: počítačová sieť, rozdelenie počítačových sietí, sieťové prvky, protokol TCP/IP (IP adresa, MAC adresa, maska podsiete, brána do Internetu) a jeho konfigurácia, príkazy určené pre diagnostikovanie funkčnosti PC siete (ipconfig, ping, tracert) a mnohé ďalšie vedomosti. 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre vytvorenie PC siete veľkosti LAN.

Obsahom kurzu s názvom "Počítačová grafika" sú pojmy a témy: digitalizácia grafického súboru, rastrová a vektorová grafika, kódovanie farieb v počítači, grafické formáty, aplikácie na spracovanie grafickej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre kreslenie vo vektorovom grafickom editore Inkscape.

Obsahom kurzu s názvom "Digitalizácia zvukovej informácie" sú pojmy a témy: digitalizácia zvukového súboru, parametre potrebné pre kódovanie zvuku v počítači, zvukové formáty, aplikácie na spracovanie zvukovej informácie a ďalšie.

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre úpravu zvukového súboru v programe Audacity.

Obsahom kurzu s názvom "Tvorba www stránok (HTML+CSS)" sú pojmy a témy: jazyk HTML určený pre tvorbu HTML dokumentu (www stránky), jazyk CSS určený pre úpravu dizajnu HTML dokumentu (www stránky), umiestňovanie stránky na Internet, ohľad pri tvorení HTML a CSS dokumentu bude prispôsobený najmodernejším trendom daných technológií (HTML5,  CSS3 a jQuery). 

Študent získa okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti potrebné pre samostatnú tvorbu vlastnej www stránky.

Podstatou kurzov nie je iba oboznámenie sa so všetkými nástrojmi a funkciami Tabuľkového kalkulátora a Textového editora OpenOffice, resp. MS Office, ale najmä ich dôkladné porozumenie študentmi a schopnosť samostatne ich používať v praxi.

Textový editor: automatický obsah, hromadná korešpondencia, štýly, šablóny, sekcie dokumentu, typografické zásady a ďalšie

Tabuľkový kalkulátor: formát bunky, absolútne a relatívne adresovanie, vzorce a funkcie, podmienené formátovanie, tvorba grafov, databázové nástroje a ďalšie

Programovanie v jazyku Python