Obsahom kurzu s názvom "Princípy fungovania IKT" sú pojmy: hardvér, softvér, operačný systém, von Neumannova schéma počítača, vstupné a výstupné zariadnia a ďalšie.